QTATD do të krijojë dhe përmirësojë  njohuritë  e duhura tek burimet njerëzore të administratave fiskale tatimore dhe doganore, me qëllimin për të arritur synimet e mëposhtme:

  • Focimin e kapacitetit institucional të organeve fiskale.
  • Të përshpejtojë  reformat në vazhdimësi në sektorin fiskal.
  • Përmirësimin e kapaciteteve ligjore dhe administrative të organeve fiskale  për tu përshtatur, me kërkesat që duhen përmbushur për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.
  • Objektivat strategjike
  • PLANI STRATEGJIK I PUNES 2021 QTATD