Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore ofron mundësinë e ndjekjes së
trajnimeve online për administratën tatimore e doganore dhe persona të tjerë të interesuar.
Trajnimet zhvillohen nëpërmjet platformës ZOOM, ku përmes një linku, i cili është i ndryshëm
për çdo trajnim dhe dërgohet nga QTATD, nëpunësit e administratës mund të hyjnë në
platformën online e të ndjekin në mënyrë interaktive në çdo kohë dhe kudo që ndodhen trajnimin
për të cilin kanë interes.
Mbi temat e planifikuara përgjatë këtij viti kalendarik dhe aplikimin për trajnimet online ju lutem
klikoni ketu