QTATD siguron formimin profesional të administratës tatimore dhe doganore, i cili përfshin
trajnimin:
a) në periudhën e provës;
b) për zhvillimin e karrierës;
c) për përshtatje profesionale, në rastet e ndryshimit të kërkesave të vendit të punës, sipas ligjeve
të fushës;
ç) me karakter të posaçëm për kryerjen e detyrave të veçanta;
d) për zhvillimin e njohurive profesionale.