Njoftim per vend te lire pune

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës në RSH”, të ndryshuar; të nenit 19, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”; QTATD shpall 1 vend vakant:
• Sekretar/Arkivist/Protokollist në Qendren e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore.

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin: Sekretar/Arkivist/Protokollist në Qendren e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore

Regjistron korrespondencën dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar të institucionit;
• Përgatit mjete informacioni për një përdorim efikas të dokumenteve;
• Kërkon, nxjerr dhe vë në dispozicion dokumentet sipas kërkesave të ndryshme të depozituara
• Bën qarkullimin e korrespodencës të dokumentacionit brenda institucionit, sipas delegimeve nga eprorët;
• Çel dosjet sipas pasqyrës emërtuese në fillim të vitit dhe mbyllja e tyre në fund të vitit kalendarik;
• Përpunon nga pikëpamja tekniko-shkencore dokumentacionin arkivor, sipas listës së dokumentacionit me afatet e ruajtjes.

Kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët për këtë pozicion.
Kritere të përgjithshme:
• Të ketë integritet të lartë profesional e moral;
• Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës;
• Të mos jetë përjashtuar/shkarkuar nga administrata publike;
• Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të punuarit në grup;
• Të ketë njohuri të programeve bazë të kompjuterit.

Kritere të posaçme: Të plotësojë kërkesat për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera për pozicionin përkatës.
Arsimi: Të ketë një diploma të nivelit “Bachelor”, në shkenca shoqërore/ekzakte.
Përvoja: Nuk kërkohet përvojë. Të ketë eksperiencë të mëparshme në këtë profil/profesion, përbën avantazh.

Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista.
Kandidatët do të intervistohet në lidhje me:
• Njohuri të përgjithshme për Kodin e Punës për të drejtat e detyrimet e Punëdhënësit e Punëmarrësit;
• Njohuri mbi ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit të aplikimeve.
Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:
• Kërkesë për punësim;
• Jetëshkrim;
• Fotokopje të diplomës;
• Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë, nëse ka);
• Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
• Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
• Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara mësipër, duhet të bëhet brenda datës 08.04.2024, në në Qendren e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore
Adresa: Rr. “Mustafa Lleshi”, pranë Degës së Thesarit Tiranë, ,www.qtatd.gov.al

Zhvillimi i intervistës me aplikantët e përzgjedhur nga komisioni “Ad-Hoc” do të kryhet brenda datës 15.04.2024, në Qendrën e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *