Numri i mëposhtëm i kontaktit shërben për denoncimin e çdo rasti ku janë përfshirë ose janë kërkuar të përfshihen punonjësit e Qendrës së Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore, në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje.

 

Emri i institucionit

QENDRA E TRAJNIMIT TË ADMINISTRATËS TATIMORE DHE DOGANORE (MFE)

Emri dhe mbiemri i personit të kontaktit

Mirjeta Hajzeri

Adresa zyrtare e-mail e personit të kontaktit

mirjeta.hajzeri@financa.gov.al

 

Adresa Jone: