TRAJNIME TË VAZHDUESHME

Mbështetur në objektivat e Qendrës së Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore për identifikimin, analizimin dhe plotësimin e nevojave për trajnim të punonjësve të Administratës Tatimore, drejtoria e programeve të QTATD-së zhvillon trajnimet e vazhdueshme me Administratën Doganore me temat e mëposhtme:

1. Akciza

2. Kodi Etikes – Administrates Doganore

3. TVSH

4. Procedurat Tatimore ne RSH

5. Asycuda World dhe SEED

6. Mbrojtjen e Pronesise Intelektuale

Për detaje klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://www.qtatd.gov.al/?page_id=53