VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE

VENDIM

Nr.1264, datë 16.12.2009

“PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS SË TRAJNIMIT TË ADMINISTRATËS TATIMORE DHE DOGANORE”

link: http://www.qbz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Vendim%20Nr%201264%20Dat%C3%AB%2016-12-2009.htm